UNDERVISNING PÅ ET UBEVISST PLAN - OG OM SYKDOMMER OG BEHANDLING

Vi har lyst til å dele med dere hvordan vi støtter og oppmuntrer dere i deres arbeid innenfor forskjellige profesjoner. I en av beretningene i denne boken forteller vi at dere alltid er i utvikling, bevisst eller ubevisst. Selv om deres fysiske hjerne ikke er synlig opptatt av åndelige verdier, foregår det likevel en ubevisst åndelig vekst. Når den fysiske delen av dere er rede, integreres det åndelige og det fysiske til en enhet. Hvis dere ser på utviklingen opp gjennom Jordens historie, ser dere at kulturer har oppstått og forsvunnet, men på en eller annen måte har dere likevel hevet deres åndelige bevissthet mot det store øyeblikket som står foran dere, der hele deres fysiske verden skal integreres - eller gjenforenes - med deres åndelige halvdel. Langsomt har dere sett at vitenskap, religion og filosofi har nærmet seg hverandre. Teoretisk sett snakker en fysiker og en prest om de samme tingene, men de bruker forskjellige ord.

Denne tilnærmingen har ikke bare med boklig lærdom å gjøre, den har like mye å gjøre med den ubevisste innlæringen som foregår i andre bevissthetstilstander (for eksempel når dere sover). De fleste av dere fokuserer utelukkende på den fysiske kroppen og har ingen begreper om deres øvrige seks kropper som er usynlige for deres fysiske øyne. Dette fordi de eksisterer i andre frekvenser enn det som deres fysiske sanser kan oppfatte som virkelig. Disse legemer/kropper omslutter deres fysiske kropp. I tillegg til den fysiske kroppen har dere en eterisk, en astral, en emosjonell, en kausal, en mental og en åndelig kropp, som kan bevege seg i tid og rom, uavhengig av den fysiske kroppen. Målet er at alle kroppene skal fungere i (n bevisst enhet. Men selv uten kunnskaper om de andre kroppene, foregår det altså en innlæring som resulterer i at signaler sendes inn til deres dagsbevissthet, slik at dere får nye ideer, innfall og tanker. Dere har sikkert alle en eller annen gang hatt en aha-opplevelse der svaret på et problem kom som lyn fra klar himmel.

Når deres fysiske kropp sover, har dere en usedvanlig aktiv tid. Men når dere våkner, husker deres vanligvis bare de "vanlige" drømmene som relaterer seg direkte til deres hverdagsliv. Mens dere sover, har dere oppgaver andre steder. Dere kan for eksempel være på besøk hos oss via den eteriske eller noen av deres andre mer høyfrekvente opplevelseslegemer! Dette er også en form for interstellar kommunikasjon.(berøres senere i boken). Vi har som sagt spesialoppgaver i forhold til Jordens utvikling. Noen av oss har som oppgave å forberede vitenskapsmenn, leger og andre på den nye tiden. Mye av legevitenskapen vil være avlegs om noen år, fordi den fysiske kroppen ikke lenger vil utsettes for medikamenter og inngrep som gjør mer skade enn gagn: All valium og alle beroligende midler som er dosert ut for angivelig å løse problemer, og som kanskje gir en akutt lindring - men de gir ingen endelig løsning på sykdomsproblemene. For problemene har direkte med menneskets vei mot opplysning å gjøre!

Alle sykdommer er "selvvalgte" og samtidig virkninger av fortidens uvitenhet, (ernæringsmessig og tanke / mentalitetsmessig) og tjener som en erfaring så lenge dere har behov for det. Hver kroppsdel har sin motpart i den ikke-fysiske delen av dere. Solar plexus er for eksempel et utsatt område for stress og følelsesmessige blokkeringer. Det er blokkeringer som skaper sykdommen, dvs. sykdommen er kun symptomet på det bakenforliggende traumaet som signaliserer at det vil bli forløst. Uforløste følelser i forhold til foreldrene skaper blokkeringer under navleområdet. Uforløst sinne og aggresjon skaper blokkeringer på den høyre siden. Vi vil ikke gå i detaljer om dette, fordi det allerede finnes gode terapeuter og utmerket litteratur på dette området. Men vi anbefaler at dere skaffer dere kunnskaper om kroppens chakrasystem. Man snakker vanligvis om sju chakrapunkter i kroppen. Chakraene er energipunkter som er deres bindeledd til Skaperen. Det vesentlige er at det skapes balanse mellom chakraene.

Gode hjelpemidler er chakrarensning eller -meditasjon. Leger og vitenskapsmenn har altså nattlig opplæring og får instruksjoner i andre verdener. Slik har utviklingen alltid forløpt, men deres bevissthetsnivå kan aldri være høyere enn den kollektive bevisstheten, fordi det må være balanse på alle områder. Den nye tids tenkning står for helhetstankegangen. En lege vil fokusere på hele mennesket, ikke bare på sykdommen. Mennesket rundt sykdoms- eller skadestedet blir sentralt, fordi man må forstå hele mennesket for å kunne diagnostisere en lidelse. Alle har selvhelbredende evner innebygd i seg, og til slutt vil alle bli sine egne healere og terapeuter. I dag finnes det mange såkalte alternative terapeuter som til en viss grad opererer i konflikt med den etablerte skolemedisinen. Det er viktig at leger og alternative terapeuter ikke utelukker hverandre, men at de supplerer hverandre. Det er mange sykdommer som krever hospitalisering. Den store forskjellen mellom de fleste tradisjonelle leger og alternative terapeuter, er at de alternative terapeutene forstår helheten og at sykdommen har et utspring i et uforløst trauma.

Det er også viktig at dere forstår at ikke alle sykdommer kan kureres. En sykdom vil være karmisk betinget, dvs. pasienten utligner en gjerning han har gjort seg "skyldig" i, kanskje i siste eller tidligere eksistenser. Noen ganger må sykdommen gå sin gang og føre til en eventuell "død". Vi vil også nevne at kreft kan være en oppsamling av uforløst sinne. Den nattlige undervisningen forbereder legene på den nye tiden. Dere aner endringene som er underveis, men de kommer gradvis. Nye tankeganger eller holdninger er de synlige resultatene av et utviklingsforløp. Vi har fokusert på leger, men tilfellet er det samme for psykologer, vitenskapsmenn, politikere og andre toneangivende personer. De nye kunnskapene blir overført til dere, men det er underlagt menneskets frie vilje når disse kunnskapene for alvor kan innføres som en naturlig del av deres liv. Ofte vil det komme som en gradvis utvikling, gjerne over en årrekke - med eller uten konfrontasjoner med det bestående systemet - slik at det blir en glidende overgang i stedet for en sjokkbehandling.

Konfrontasjonen mellom for eksempel de tradisjonelle legene og psykologene og de alternative terapeutene vil være der i en overgangsfase, men folkets vilje vil alltid vinne. Det er jo ikke bare leger, vitenskapsmenn osv. som går gjennom en åndelig, kanskje ubevisst, utvikling. Alle går gjennom en lignende utvikling. Autoriteter og institusjoner gjenspeiler den kollektive bevisstheten. I tiden fremover vil det være spesielt viktig at leger og psykologer åpner opp for den åndelige delen. På mange måter er det en turbulent tid dere går i møte etter hvert som mennesker våkner og husker. Mange vil oppsøke leger og psykologer for å få hjelp, men lege og pasient vil rett og slett ikke forstå hverandre! En lege eller psykolog fikk aldri undervisning i hvordan de skulle håndtere åndelige "problemer". Mange leger og psykologer som ikke lenger kunne ignorere den åndelige delen, har tatt en tilleggsutdannelse og ofte sluttet i sine tidligere jobber, fordi de ikke kunne forene skolelærdommen og den åndelige lærdommen. Det ønskelige er at leger og psykologer kombinerer det beste fra to verdener. Dere trenger terapeuter med den faglige bakgrunnen leger og psykologer har. En vellykket kombinasjon kan for eksempel være å innføre regresjon som et hjelpemiddel for psykiske lidelser, som ofte har sitt utspring langt tilbake i tid.

 

 

link til neste del