DRØMMER, TELEPATI OG CLAIRVOYANCE

Dere fører en kontinuerlig indre samtale med dere selv. Noen ganger snakker dere med det indre selv. Dere får svar også, det kan dere se på valgene dere har tatt og tar daglig. Alle valg dere foretar, er basert på en indre samtale med det indre selv. "Jeg skal sove på det" er et uttrykk dere ofte bruker, og det er akkurat det dere gjør. Dere sover på det. Forbausende mange ganger har dere våknet med et klarsyn som dere trodde var utenkelig dagen før, da et problem syntes uløselig. 

Deres "underbevissthet" ( eller egentlig høyere bevissthet) overtar regien når den fysiske kroppen sover, og kjører film for dere, der dere ser deres hverdagsliv i en større sammenheng. Drømmer er en viktig del av den indre kommunikasjonen, men ikke alle drømmer bevisst like sterkt. Når dere lærer å tolke drømmene, har dere enda et godt hjelpemiddel i deres hverdag. Dere kan se mønsteret i deres liv og vite hva symbolene i drømmene representerer. Bruk noen minutter hver morgen til å tenke gjennom drømmene. Gjør dette før dere står opp, fordi drømmene og minnene fra drømmene er flyktige og forsvinner fort. Ofte husker dere ikke drømmene, men følelsen inne i dere sier hva de handlet om. 

Dere kommuniserer med andre mennesker også, på et ubevisst plan. Det foregår en samtale mellom deres Høyere Selv. Dere kan også snakke med et annet menneske ut fra deres Høyere Selv, og slik påpeke ting dere ikke har noen forutsetninger til å vite noe om. Dette skjer ofte intuitivt, for eksempel når dere møter et menneske i krise som dere skal hjelpe. Etterpå undres dere: Hvor fikk jeg den visdommen fra? Visdommen er der, inne i dere, og kan hentes frem når som helst dere har bruk for den. Sa vi ikke at dere har hele "Universets bibliotek" (intuisjon og visdom) inne i dere? 

Det er en spennende reise man legger ut på når man begynner å utforske sitt indre univers. Det kreves mot også, fordi man må se på ting og kjenne på følelser som man ellers ville skåne seg for. Det kreves ærlighet overfor seg selv. På mange måter er det den modigste reisen et menneske kan gi seg ut på, fordi han der må konfronteres og utkjempe dueller med seg selv. Hos oss romfolk foregår all kommunikasjon telepatisk. Slik unngår man misforståelser. Det er ikke tankene, men ordene som skaper kommunikasjonsproblemer. To personer kan snakke om den samme tingen, men fordi de bruker forskjellige ord og uttrykk, misforstår de hverandre. 

Et bevisst menneske vet at han skal lese mellom linjene og lytte til det som ikke blir sagt. Han skal lytte til hva som blir sagt, ikke hvordan det blir sagt. Språket er utviklet for at dere skal bruke det. Men kommunikasjon er mer enn ord. Kommunikasjon er også det som ikke blir sagt med ord. Det finnes kroppsspråk og ubevisst kommunikasjon. Den ubevisste kommunikasjonen foregår allerede mellom personers Høyere Selv, for eksempel når dere sover. Når dere sover, kan dere utføre arbeid gjennom de mer finfrekvente legemer, andre steder og i andre sfærer. Dere kan få undervisning eller sitte i "forhandlinger" med mennesker dere har uforløste relasjoner med. 

Det er altså ikke alltid nødvendig å ta fysiske eller verbale konfrontasjoner med andre. Dere er så mye, mye mer enn den fysiske kroppen. Når dere lærer å bruke deres Høyere Selv som et redskap i deres utvikling og i deres hverdag, kan dere til og med løse et forhandlingsproblem før dere møter en forhandlingspartner fysisk. Dere kan be deres Høyere Selv om å ta kontakt med forhandlingspartnerens Høyere Selv, og når dere møtes, går forhandlingene unna uten større problemer fordi mange misforståelser allerede er ryddet av veien. Mange har en telepatisk kommunikasjon med hverandre, og man kan også bevisst trene opp sin telepatiske evne 

Menneskene opplever allerede visse telepatiske forbindelser, f.eks. mellom mor og barn. Dette er mer en instinktiv telepati knyttet til særlig solar-plexus chacraet. Etterhvert blir kommunikasjonen knyttet mellom de høyere sentere/chakraer, og tilslutt flyter kommunikasjonen direkte på sjelsplanet, dvs. mellom hver sitt "høyere jeg". Dypest sett er disse "høyere jeg" allerede i enhet. Mange statssjefer - og diktatorer - har vært bevisst den åndelige dimensjonen og utnyttet disse mekanismene fullt ut i den ene eller andre retningen. Hitler var for eksempel meget bevisst mange åndelige fenomener som han utnyttet til fordel for seg selv, i den hensikt å skaffe seg makt19. Men når man utnytter den åndelige verden i selvisk retning blir det å betegne for sort magi, i motsetning til hvit magi som trekker på de høyere verdeners hjelp i uselviskhetens prinsipp. 

Tilbake til telepati. Dette har vært brukt så lenge mennesket har eksistert. I en telepatisk kommunikasjon overfører man tankesignaler til en annen person. Vi har tidligere forklart at tanker er en meget sterk form for energi, som man kan bruke til å skape sine omgivelser med. I og med at energier kan ta hvilken som helst form, kan mottakeren oppfatte signalene som ord, følelser eller bilder. Telepati og lignende mekanismer har vært misbrukt, blant annet av medisinmenn, sjamaner og "hekser". Svart magi er ikke bare fantasi, det er et meget kraftig virkemiddel. Men det er ikke vår oppgave å gi dere opplæring i slike ting. 

Når dere har redskaper inne i dere til å skape akkurat de omgivelsene dere vil uten å skade andre, hvorfor skulle dere så ta i bruk slike midler? Evnen til å se det de fleste andre ikke ser, se auraer, se inn i fremtiden eller lese andres tanker finnes i alle i større eller mindre grad. Når man bruker disse verktøyene på en bevisst måte, har man fine instrumenter som man kan bruke til å hjelpe andre med. Klarsynet i en eller annen form kommer gradvis tilbake til alle som åpner døren til Universet. Det tredje øyet er et av de viktigste instrumentene dere har, og er ofte svært lite utviklet hos de fleste. Eller rettere sagt, dette viktige energipunktet ble blokkert da dere "falt" (mistet den kosmiske bevissthet eller-sanseevne) - og begynte å glemme. 

Det tredje øyet sitter i pannen og utgjør klarsynet eller fornemmelsen. Målet er at det tredje øyet og de andre innebygde kommunikasjonsverktøyene skal bli til ett verktøy som dere kan bruke i deres hverdagsliv. Alle kommunikasjonsverktøy har ett fast samlingspunkt i kroppen. Det er det samme punktet der dere skal samle alle fragmenter av dere selv, alle følelser, alle tanker, hele dere: Hjertet. Hvis dere noen ganger er i tvil og trenger svar, gå inn i deres hjerte. Den følelsen dere har i hjertet, kan aldri lyve, selv om ordene som kommer ut av munnen, sier noe annet. Øynene kan heller aldri lyve, de kalles for sjelens speil. 

Når det er lys i et par øyne, er det noen "hjemme". Når lyset mangler, tror andre at man er bortreist og tar seg ikke bryet med å banke på. Slik kommuniserer dere med hele kroppen og sender kontinuerlig ut signaler som forteller hvem dere er. Hvordan dere oppfattes, avhenger av andres tolkeevne. Når tolkeevnen er snever, er det lett å plassere andre i båser. Kommunikasjonsverktøyene er utviklet for at dere skal kunne kommunisere på tvers av båsene og forstå hverandre selv om dere bruker forskjellige uttrykk. Noen ganger har dere kanskje behov for å ta en rask avgjørelse og har ikke tid til å ta en lengre diskusjon med deres Høyere Selv. 

Prøv dette: Hvis dere skal si Ja, be den høyre armen om å heve seg. Hvis dere skal si Nei, be den venstre armen om å heve seg. Dette praktiseres blant annet innenfor kinesiologi. Når dere stiller et spørsmål, forsøk å fange opp den første innskytelsen dere får. Den er som regel den riktige. Poenget med denne beretningen er: Lær å kjenne dere selv, og innled et forhold til deres Høyere Selv og deres åndelige veiledere. Etter hvert vil dere betrakte dem som gode venner og støttespillere - de har jo alltid vært der og kjenner dere ut og inn. Enda senere vil dere oppdage at dere ikke lever atskilt fra dem og at de ikke er utenfor dere. De er inne i dere, og dere er en del av dem. Det er et livslangt kjærlighetsforhold.

 

 Til slutt her i tilknyttning til dette kapittel, tas det med en hurtig gjennomgang av den dypere, skjulte betydning av innholdet i bønnen Fadervår slik den innvidde Martinus har beskrevet det i boken Bønnens Mysterium. Innholdet her er gitt i stikkordsform, og for en grundig innføring i temaet så henvises det til nevnte bok.

 

FADERVÅR

"Fader vår, du som er i himmelen" -en begynnende henvendelse til Altets allestedsnærværende bevissthet. -man åpner en psykisk kanal til Helhetsvesenet som vi alle er en del av. -et kallesignal som aktiviserer skytsengelene -Guds lyttende redskaper- som oppfatter og evt. fremlegger forespørselen videre til vesener som tilrettelegger den personlige og kollektive utvikling og skjebne.

"Helliget vorde ditt navn" -man anerkjenner at "alt er såre godt", at alt som skjer er et ledd I Den Store Planen. -man ber om å kunne forstå at alt er en del av Altets/Guds skapelse og livsutfoldelse. (Hellig betyr i denne sammenheng fullkomment, og ditt navn betyr de evig styrende livslover.)

"Komme ditt rike" -ber om at man kan være i kontakt med den erfaringsdannelse eller skjebne som kan omdanne "dyret" i vår mentalitet til å bli til et riktig menneske. -ber om at utviklingen må fremskape det fullkomne menneskerike eller verdensstat på kloden, hvor alt er til glede og gavn for helheten, og hvor alle ønsker å glede hverandre.

"Skje din vilje, som i himmelen, så også på jorden." -ber om å få være medarbeider i den Guddommelige skaperplan -ber om å få kraft til å nedbryte de selviske begjær til fordel for vår nestes velvære og lykke. (Himmelen betyr de åndelige overfysiske dimensjoner eller livsplan)

"Gi oss idag vårt daglige brød" -ber om å få tilgang til de daglige livsfornødenheter og nødvendige ressurser. -ber altså om at utviklingen må fremskape den fullkomne verdensstat på kloden, der ingen sulter eller lider fysisk overlast og hvor alle får dekket sine fysiske og åndelige behov.

"Og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere" -her ber vi om å få gjenopprette den indre, normale sjelsro eller "den mentale aksehelling", som kan ha blitt forstyrret av forskjellige årsaker ; f.eks. samvittighetskonflikt etter ukjærlig handling ovenfor medvesener. -videre ber vi i denne tanke-konsentrasjon om kraft til å kunne tilgi oss selv, men enda mer viktig - om kraft og styrke til å kunne tilgi alt ubehag (baksnakkelse, forfølgelse og hat) fra andre levende vesener, og styrke til å kunne se dette ubehag som Guddommens personlige undervisning av oss.Vi høster som vi har sådd.

"Led oss ikke inn i fristelse" -ber om kraft til å mobilisere hele sitt erfaringsmateriale slik at man ikke i ubetenksomhet gjør "gamle" feil på nytt. -ber om hjelp til å tenke seg godt om før man handler. -ber om kraft mot åndelig eller tankemessig latskap. (unngå :.....å det går nok.......)

"Men fri oss fra det onde" -en fortsettelse av den forrige tankekonsentrasjon: -ber om hjelp så vi ikke forledes til å overse eller ignorere vårt erfaringsmateriale, vår kunnskap eller andres råd og veiledning.

"For riket er ditt, makten og æren, i all evighet. Amen " -en i ydmykhet overgivelse til Guddommens varetekt. -"Riket" er verdensaltet eller Universet. -"makten" er dette verdensalts styring og evige regulering, altså Guds vilje og viljeføring. -"æren" er en anerkjennelse av denne universelle viljeføring som den høyeste fullkomne. Kommunikasjon med naturen

 

 

link til neste del