Oppvåkning, energier og tidsoppfatningen

Hilsen fra Store Hund (Canis Major med stjernesolen Sirius)

"Vi tilhører en fraksjon av Ashtar-kommandoen som holder til på en base ikke langt fra den stjernekonstellasjonen dere kaller Store Hund. Stjernen Sirius er en del av Store Hund. Vår base er en forskningsstasjon der vi i hovedsak driver med interstellar kommunikasjon blant annet mellom Sirius og Jorden.(les om de interstellare kommunikasjons-linjer senere i boken, under Galaktisk informasjons Service. rø.anm.) Vår oppgave i forhold til Jorden er å være med i den gruppen som skal bistå dere i den nye tiden, når energiene er så høye at dere for alvor kan ta fatt på gjenoppbyggingen av Jorden. Mye skal ødelegges og nedbygges på Jorden, blant annet visse industrier og kjernekraftanlegg. Dere skal ta i bruk nye energiformer. De er ikke egentlig nye, fordi dere allerede brukte dem blant annet på Atlantis.

Det er snakk om kosmiske energier. Det er en komplisert prosess som det har tatt lang tid for oss å lære å beherske, og på det bevissthetsnivået dere er på nå - ved overgangen til et nytt årtusen - er de færreste av dere i stand til å fatte hva det innebærer. Man kan i korthet fortelle at det dreier seg om å transformere eller overføre all den energi det er behov for på Jorden, fra de ovenforliggende energi- eller livsplan. Altså fra de plan som er del-fysiske og "åndelige". Dette skjer ved spesielle prosesser som bl.a. tar i bruk krystaller! Transport av både mennesker og materier forøvrig vil kunne foregå på helt nye måter.

La oss ta et eksempel. Tenk dere at dere vil forflytte dere raskt mellom Norge og Sør-Amerika. Fra spesielle soner der energi er oppsamlet, kan teleportasjonen foretas. Teleportasjon er en måte å forflytte seg på i tid og rom, uten farkost. Man kan også bruke farkoster. Da bruker man også kosmisk energi som drivkraft, men i en litt annen form. En teleportasjon utgår altså fra en energisone som brukes til denne type transport. Det foregår ved hjelp av krystaller som aktiviseres, og tankekraft som gjør at dere kan forflytte dere til andre bevissthetstilstander eller andre steder med den fysiske kroppen (ikke som i meditasjon der dere kan heve deres bevissthet og kanskje forlate kroppen, men ikke ta med den fysiske kroppen til de høyere bevissthetstilstandene).

Når dere nå skal heve deres bevissthet, innebærer det ikke bare at dere skal leve og tenke på en ny måte, men deres kropper skal også forandres. Mange lysarbeidere har allerede hevet sin bevissthet så mye at de vibrerer på høyere energifrekvenser, og cellene i kroppen er under forandring. Tidsaspektet forandres også, inntil vibrasjonene er så høye at det lineære tidsbegrepet er eliminert. I vår verden kjenner vi ikke tid og rom slik dere gjør det. I den utviklingsfasen dere er inne i, skal alle cellene og molekylene i kroppen forvandles slik at dere utvikler en lyskropp som er av et mye lettere stoff enn den fysiske kroppen.(Andre kilder sier den er mineralsk - av "fortettet lys", og består ikke av animalske celler slik som den jord-fysiske kroppen. Utg.anm.)

Dere behøver altså ikke å gå gjennom en "dødsprosess" for å bli kvitt denne kroppen. I en teleportasjon kan man ta den med seg. Det foregår da en form for dematerialisering. Man fokuserer på stedet man vil til, og forflytter seg på den måten ofte ved hjelp av en lede- eller bærestråle. Dette er meget enkelt forklart, prosessen er naturligvis langt mer kompleks. Men foreløpig mangler dere begreper og ord på alle de nye vitenskapelige tesene som skal iverksettes om ikke så altfor lenge.

Mye kan ikke gjøres før de gamle energiene er omtransformert, og alle vibrerer i takt med de nye, høyere energiene. Materialisering og dematerialisering vil være vesentlige begreper i den nye tidsalderen. Forsøk å tenk at dere kan materialisere alt dere har behov for! Alt skapes ved hjelp av tanker. De færreste av dere greier å gjennomføre en slik prosess i dag. Men dere skaper likevel deres omgivelser med tanker. Alle tingene dere har rundt dere, og alle situasjonene som oppstår, har dere skapt med tankens kraft.

Hele Universet er sammenbundet med tankekraft på samme måten som kroppene deres er sammensatt av myriader av mikrokosmiske systemer organisert via automatiserte (dvs.programmerte -) tanker. Tanker er energi - faktisk en meget sterk energiform. Det er derfor man sier at man har ansvaret for sine tanker, og at tanker om et annet menneske tilsvarer en handling overfor det samme mennesket. Tenk over det en gang til når dere sliter i hverdagslivet og ønsker at Noe eller Noen skal komme å utføre et mirakel slik at alt blir bedre. Miraklene kan dere selv utføre ved hjelp av tanken, men det krever mange livs trening å lære å skape slik med tanken, at resultatet blir til absolutt glede og velsignelse for alt og alle. 

Det finnes mange illusjonister blant dere, som også er blant de største skeptikerne. En skeptisk illusjonist har ikke hjertet og ydmykheten med seg i sine handlinger, déri ligger den store forskjellen mellom ham og den som tror og vet. Miraklene starter ved at man setter seg et mål man fokuserer på. (Det finnes mange gode visuallseringsteknikker). Underveis finnes delmålene man må passere for å komme frem til det endelige målet.

Men poenget er at det dreier seg om å gi og ta, dvs. om en utveksling av energier. Derfor må et mirakel være i samsvar med det som tjener det høyeste gode for alle involverte. Hvis det er penger dere ønsker, må dere spesifisere hva det høyeste formålet med pengene er. Hvis formålet er at dere vil bli lykkeligere med flere penger, får dere kanskje lykken i stedet for pengene! For det var lykken dere egentlig ville ha - og kanskje det igjen fører til at dere får mer overflod i deres liv.

Det var kort om hvordan dere kan skape deres egne mirakler. En materialiserings- og dematerialiseringsprosess foregår på en litt annen måte. I en dematerialiseringsprosess skaper man uorden (kaos) i et system, og det er derfor en mer komplisert prosess enn en materialiseringsprosess. Men fellesnevneren for alt er at tanken står bak. Dere kan begynne i dag med å kontrollere tankene og dermed deres liv.

Det er dere som skal kontrollere deres følelser, ikke omvendt. Slik kan dere gjøre tanken til et kraftig verktøy i smått og stort. Vi er en gruppe som arbeider sammen. Mange av oss har levd på Jorden i perioder, og mange av våre har valgt å inkarnere på Jorden i denne tiden. De må gjennom en "vanlig" utviklingsprosess på Jorden før de begynner å huske sin opprinnelse. Men når de først våkner, lever de fullt ut for de oppgavene de er satt til å utføre. Mange av dere er tilknyttet oss og har en bakgrunn fra andre verdener, men dere husker ikke. 

Vi håper at disse ordene kan vekke bare en liten følelse av noe viktig dere skulle huske, men ikke greier helt enda. Gjenkjennende ord vekker gjenklang og starter en prosess inne i dere. I de nærmeste årene er vår viktigste oppgave å informere dere. Om ikke mange år vil vi igjen kunne komme og dra, slik vi gjorde før, og samarbeide direkte med dere. Inntil da er våre kontakter på Jorden våre viktigste samarbeidspartnere. Slik er vi i stand til å formidle kunnskaper om oss, våre hjem og Jordens situasjon til enhver tid. Vi følger spent med i Hennes utvikling.

Jo høyere bevissthetsnivå dere greier å løfte dere opp til, desto mer skånsomt vil transformasjonen til den fjerde dimensjonen skje. Da vil dere oppdage at det bor individer på alle "ubebodde" planeter i deres solsystem. Solen fungerer nå som en polaritet til Jorden, mens dere vil leve i symbiose (enhet) med den når Jorden igjen vibrerer på en høyere frekvens.

Når den nye dagen gryr, vil vi være der som medbrødre og -søstre - som samarbeidspartnere. Men allerede før den tid kan dere åpne opp for de nye energiene og bli en del av dem. Jo flere dere er, desto høyere blir vibrasjonene. Jorden vil oppgraderes med eller uten dere. Derfor er det gledelig å se at så mange våkner opp og husker.

 Tusenvis av mennesker våkner opp hver dag over hele Jorden. Alle har gått gjennom en prosess, bevisst eller ubevisst. På et eller annet tidspunkt blir de eksistensielle spørsmålene så viktige at man ikke lenger kan overse dem. Det blir tilslutt en livsbetingelse å finne ut av livets mening og hensikt. Man tvinges til å velge side, og de fleste velger å tro. Det er ikke dermed sagt at alle sorger og bekymringer forsvinner fra det ene øyeblikket til det neste. Fremdeles er det en lang vei å gå - eller kort hvis dere heller foretrekker det.

Men dere må gjennom en rensningsprosess som innebærer en rensning av den fysiske, emosjonelle og mentale kroppen, slik at dere kommer i balanse. Dette er ofte en tung prosess, fordi det er så mange følelser og opplevelser involvert. Man må våge å gripe tak i sine skyggesider. Man tvinges nå til å gjøre opp med mennesker og situasjoner. Man må tilgi for å bli fri. Når man er emosjonelt fri fra andre, har man brutt karmahjulet og kan fungere som et medmenneske overfor andre. Alle dere har rundt dere; familie, venner, naboer og arbeidskolleger - er mennesker dere har kjent tidligere, og som dere møter igjen i samme eller andre konstellasjoner. 

Dere skaper, på et høyere plan - situasjoner for dere selv, der dere kan få maksimal utvikling. Ikke alle vil bli, og skal bli, med til den nye Jorden. Mange vil dø i årene fremover, fordi de - på sjelsplanet - har valgt en annen utviklingsvei.(Men døden er jo ingen livsutslettelse). Men til dere som har klart å heve deres energifrekvenser til samklang med kjærlighets-vibrasjonen i Kosmos, sier vi velkommen Hjem igjen.

Det er et spennende tusenår dere går i møte. Forskjellen vil være at dere i den nye tidsalderen er på et så høyt bevissthetsnivå at dere hele tiden er i kontakt med det guddommelige aspektet i dere. Dere har da gjort dere fortjent til å ta i bruk de nye energiene og den nye teknologien. Og se om ikke Jorden da vil bli et drømmested for eventyrlystne sjeler som akkurat nå kanskje bare venter på å komme i gang med "et eller annet", som de ikke helt greier å definere hva er. Deres tid skal komme.

Jo hurtigere dere greier å heve deres vibrasjoner, desto hurtigere kan dere begynne å manifestere ut fra hjertets ønsker. Dette var litt om det vi arbeider med og skal bistå dere med. Dere vil oppdage at når vi forteller dere om vår verden, så er det åndelige aspektet alltid til stede. Vi snakker ikke om den kristne kirken eller andre kirkesamfunn på Jorden, vi snakker om den åndelige viten; om at vi ikke er avskåret fra vårt Opphav, og det åndelige er en måte å leve på. Og det skal det bli for dere også! Vi sier ikke at veien frem mot en åndelig oppvåkning er bare lett, men i det øyeblikket dere også har med dere den åndelige delen, ser dere lettere sammenhengene i deres liv. I dag betrakter dere problemene isolert, og derfor blir de ofte så uoverkommelige.

Det er mange som står klare til å ta i mot dere når dere tar de første famlende skrittene på veien. Det er lysarbeidere som har våknet opp i bølger, i hver sin periode. De er også i stadig utvikling, slik at det alltid vil finnes et medmenneske som venter på dere, uansett hvilket "nivå" dere er på. Når dere åpner opp for åndelige verdier, tiltrekkes dere automatisk mot andre med samme interesser, som kan gi dere den nødvendige støtten. På samme måte trekkes dere til mennesker som dere skal gi en hjelpende hånd, fordi dere på et bestemt område besitter kunnskaper andre ikke enda har. Slik løfter dere hverandre opp.

 

 

link til neste del