Jordaksedreiningen og Jordens rensning 

Det er lenge siden man begynte å snakke om en angivelig jordaksedreining i forbindelse med overgangen til den nye tiden. Dessverre har dette blitt forvrengt slik at mange tror at hele Jorden skal gå under. Nei, det er utenfor de universelle lovene å ødelegge en planet på den måten. Hvis planeten hadde blitt ødelagt, ville det vært på grunn av menneskenes streben etter å agere Gud, å overstyre Gud - fordi dere på et eller annet tidspunkt har fått en motforestilling mot begrepet Gud. Og likevel, når dere står overfor en personlig livskrise eller en fare, vender dere øynene oppover mot Noe. "Det finnes ingen ateister i en skyttergrav," var det noen som sa en gang.

Når vi snakker om Gud og kristendom, snakker vi ikke om den kristne kirken på Jorden. Vi snakker om en annen form for kristning, nemlig det å ta del i Kristusenergien - som ligger som en lysende ring rundt planeten, og som er oppnåelig for alle som velger å våkne opp og huske at separasjonen fra resten av Universet er den store illusjonen - og en del av materialiserings-prosessen dere har gått gjennom. Når prosessen nå skal reverseres slik at dere igjen begynner å ane deres guddommelighet og huske at dere aldri har vært avskåret fra deres Opphav, kreves det en fullstendig rensning av både planeten, menneskene og naturen. Naturen har i millioner av år gitt til dere - nå er det deres tur til å gjøre gjengjeld.

Miljøforsøplingen er deres største problem ved siden av deres tanker. Hvis dere visste hvordan negative tanker smitter! Tanker er energi. Alt skapes ved hjelp av tanken. Slik utvikles den kollektive bevisstheten i et land eller globalt. Man kan si at alle land har det styresettet menneskene der ønsker. Når den kollektive bevisstheten er så høy at menneskene ikke vil leve i tvangstrøyer lenger, er det ikke ett regime som kan stå i mot massene. Tankeenergier er sterkere enn noe våpen. Og hvis negative tanker kan smitte, hvordan kan da ikke positive tanker være med på å skape fred mellom mennesker? Det er med sorg vi betrakter piggtrådene som er satt opp mellom brødre, for å beskytte seg mot hverandre - eller kanskje vi skulle si mot seg selv.

Det er det ukjente man er redd for, ikke menneskene på den andre siden av piggtråden. Holdningene må endres før styresett kan endres. Holdningene utgår fra tanken. Hvis mange tenker en god tanke, vil dette ha en smitteeffekt dere knapt fatter. Men de lave energiene er der fremdeles. Så er det opp til dere å velge om dere vil fokusere på krigen og truslene, eller på lyset som er på vei inn og infiltrerer overalt. Selv om det synes som om krig er det mest dominerende i nyhetsbildet, så er lyset like sterkt.Lyset og mørket er to sider av samme sak. Der hvor det er mørkest, er det også lys, om det så bare er et lite stearinlys som lyser i et mørkt bomberom. Hvis dere ante om alle "soldatene" (vesener fra høyere frekvensverdener) som drar ut ens ærend for å plassere sitt lys over de krigsherjede områdene!

 (Nettopp dette er temaet i en bok som heter "Seven Steps to eternity", oversatt til dansk: Syv trin til evigheden. Skrevet av Stephen Turoff. Boken beskriver en ung soldat som døde under slaget ved Somme i 1. V-krig, og som etter en merkelig overgang til den neste verden, etterhvert blir satt i skole for å utdannes til å bli åndelig hjelper, som skulle virke under den neste grusomme krig - 2.v-krig - som de viste ville komme. Boken beskriver meget levende den kamp som lysets hjelpere førte mot mørket, frykten og hatet under denne krig. Utg.anm.)

Paradoks, tenker dere når dere ser barn og uskyldige mennesker bli ofre for krigens herjinger. Det er slik - og må være slik - at alt som er negativt, må opp til overflaten før det kan renses ut. Slik er det for menneskene også. Alle vonde tanker og følelser må bringes frem i lyset slik at man kan se på dem og frigjøre dem. Slik renses menneskene. Slik renses Jorden. Det vil være lommer - byer eller områder - der kampen mellom lyset og mørket vil utkjempes til det ekstreme. Når det hele er over, vil mangt være lutret. Men det er ikke dermed sagt at alle krigene vil tolereres stort lenger ut fra universelle lover. Dere har kommet så langt at dere vet at kriger ikke løser problemer. Derfor vil dere oppleve andre former for utrensning. Når en del av menneskeheten løftes opp til "høyere" bevissthetsnivåer, vil de samtidig løfte opp dem som er "under".

En bevissthetshevning foregår alltid parallelt på de forskjellige nivåene. Det haster å få løftet opp de "laveste" nivåene slik at dere kan unngå større kriger og katastrofer. I årevis har millioner av lysarbeidere over hele verden, i samarbeid med brødre og søstre i andre verdener og sine åndelige veiledere, vært med på et samarbeidsprosjekt der Jordens bevissthet stadig er blitt hevet. 

Dere ser endringene: Omstruktureringer i øst, nytt ansvar når det gjelder miljø osv. Bevissthetshevningen har også å gjøre med den nye generasjonen som har kommet til, spesielt de siste 20-24 år. De kommer med nye idéer om teknologi og miljø, og nye tanker om hvordan man kan leve uten å fokusere alene på materialistiske verdier - slik deres foreldre kanskje gjør. De kommer midt i en tid med store omveltninger. Omveltninger har alltid preget overgangstider.

I Jordens utvikling har det vært utpregede overgangsfaser mellom kulturskifter, når store kulturer har gått under osv. Igjen opplever dere et skifte, det viktigste dere noensinne har opplevd i alle de titusener av år de fleste av dere har vært tilknyttet planeten Jorden. Vi understreker viktigheten av å heve bevisstheten, fordi det til sjuende og sist er nivået på deres bevissthet som vil avgjøre hvor stor omveltningene vil bli i denne overgangsfasen, før dere igjen vibrerer på samme frekvens som deres planetariske kolleger i deres eget solsystem og andre. Kriger og naturkatastrofer har to sider. Den ene er de personlige katastrofene som rammer dem som er direkte utsatt. Den andre er at den rike verden vekkes opp og yter bistand. Ikke ut fra et selvisk motiv, men ut fra humanitære prinsipper.

Dere vil fremdeles oppleve regionale konflikter brødre imellom. Dere vil oppleve naturkatastrofer av forskjellig styrke. Alle jordskjelv, oversvømmelser og vulkanutbrudd er et ledd i Den Store Planen. Når det likevel skjer såvidt skånsomt, skyldes det at deres bevissthet nå er på et så høyt nivå at dere kan unngå de store katastrofene. Det har vært tider fra den kalde krigens dager frem til for noen få år siden, at klokken har tikket ubønnhørlig mot slaget 12. Når atomarsenalene er redusert og menneskenes bevissthet hevet, er det ikke lenger behov for katastrofer av det omfanget en atomkrig ville utløst. 

Dere skal ikke høre på katastrofeprofetier lenger. Vi sier ikke at Nostradamus' eller andres profetier var feil. Men de var bygd på hvordan forutsetningene var den gangen profetiene ble kunngjort. Dere kan når som helst endre forutsetningene og dermed deres "skjebne". Det er menneskets frie vilje.

Dere skal ikke gi tankeenergi til den type profetier vi nevnte heller, fordi alt dere gir tankeenergi, gir dere næring. Derfor skal dere fokusere på lyset som infiltrerer overalt, selv der hvor det ser mørkest ut. Alle katastrofer dere selv har utløst, nasjonale, globale eller personlige (mønsteret er det samme), kunne vært unngått hvis forutsetningene hadde vært annerledes. Derfor: Husk at dere nå skaper forutsetningene for der dere står i morgen. Deri ligger det personlige ansvaret hver og en av dere har for den globale utviklingen. 

Når dere tenker: "Mitt lille bidrag har da ingen hensikt" - tenk om igjen. Husk at tanken bak har en større kraft enn dere aner. Hvor stor kraft tanken har, kan dere prøve ut i deres nære omgivelser. Når dere er fylt av negative tanker mot et annet menneske, holder ikke det mennesket seg unna da? På den annen side, når dere er på topplanet humørmessig, skaper dere ikke da glede rundt dere?

Alt er energier. Alt skapes ved hjelp av energier, og alt starter med tanken. Det betyr jo ikke at dere skal avbryte den materielle hjelpen og bare tenke gode tanker. En god tanke skal praktiseres, da tjener dere Universet - som de største læremestre. Men en god handling er ingen god handling hvis motivet bak er urent. Hvis motivet bare er å demonstrere sin medmenneskelighet overfor andre, er ikke motivet rent. Uegennyttig kjærlighet er det endelige målet. Det er den eneste medisinen som kan rense Jorden og menneskene. 

Når dere husker at dere alle - vi alle - har et felles utspring, da er det jo dere selv dere ser hver gang dere ser inn i øynene til et annet menneske. Da er det dere selv dere gjør noe for - når dere utfører en god handling overfor et annet menneske. Tankene er altså deres ansvar og deres bidrag, når bevisstheten skal heves. De katastrofene dere bidrar til, kan saktens løses. Men de universelle, planetariske kan ingen av oss gjøre noe med. Dette gjelder blant annet jordens mental-fysiske rensning som vil finne sted i nær fremtid. Men det er ingen dommedag! Det er en oppjustering av energiene, slik at Jorden igjen kan vibrere på samme frekvens som sine søsterplaneter i verdensrommet.

Det er ikke første gang jordaksen beveges. Ved alle store tidsskifter har aksen vært i bevegelse. Vi kan nevne den siste store istiden og Atlantis' og Lemuria's undergang. Dreiningen og endringene derav vil foregå mer skånsomt jo høyere den kollektive bevisstheten er. Alle naturkatastrofene dere er vitne til, er bare forløpere og medhjelpere som skal brenne bort Jordens karma. Det er store havområder som skal renses. Tilsvarende med store landområder. Det mest rensende elementet er vannet. Dere har et helt reservoar av rensende vann plassert ved begge polpunktene. Store isfjell i drift kan rense enorme havområder i løpet av noen få år. Jordens rensning vil medføre store klimaendringer. Landområder som før var tørre, vil bli til hav.

Fra dype hav vil sunkne øyer og kontinenter igjen komme frem. Dette har også hendt flere ganger opp gjennom Jordens historie (og mange av dere bivånet også de begivenhetene). På et eller annet tidspunkt må en endelig separasjon finne sted - mellom dem som vil følge med til den nye Jorden, og dem som vil fortsette å leve i dualitetenes og polaritetenes verden (den tredje dimensjonen). Ingen valg er gale, men vi kan ikke lenger leve med dette kompromisset mellom to energibølger. Det finnes mennesker som dras i hver sin retning, og som ikke vet hvor de hører hjemme. Hva med dem som velger å fortsette å leve i de gamle energiene? Det er deres frivillige valg.

 Mange store sjeler har valgt å bli igjen. En gang der i fremtiden vil tilbudet igjen komme om å bli med - når deres planet skal oppgraderes og gjeninnta sin plass i det interplanetariske broderskapet. Hvordan skal man forholde seg til disse begivenhetene? Ikke med frykt, men ved å gå inn i seg selv og søke etter svarene der. Ved å begynne nå med å ekspandere sin bevissthet utover den fysiske kroppen. Det ligger et helt univers inne i dere som bare venter på å bli utforsket! Dere har hele Universets bibliotek innebygd i dere. Jo snarere dere kommer i gang med den prosessen, desto hurtigere vil dere også vibrere i takt med den hevede bevisstheten.

Det er store grupper mennesker som allerede åndelig sett "lever i" den neste dimensjonen - midt i blant dere. Noen er litt utålmodige, andre ser sitt ansvar i å opplyse sine medmennesker om de kunnskapene de sitter inne med. Vi vil ikke spekulere hvilke konsekvenser jordrensningen vil få, og det skal ikke dere heller gjøre. Konsentrer dere om å heve deres egen bevissthet. Da er dere med på å sette den store Planen ut i livet, sammen med deres medmennesker på Jorden og i andre verdener. Hvis dere bare kunne beskue de store armadaene av lysskip som nå har sitt fokus rettet mot Jorden. Rekk en hånd ut mot oss, og vi vil ta i mot - som samarbeidspartnere, som brødre og søstre. For det er det vi er

Mange av dere har glemt deres utenomplanetariske historie, men vi forsikrer dere om at dere alle har en bror eller søster "her ute". Vi lengter etter den dagen da vi igjen kan komme og reise slik vi gjorde før. Da vil vi komme åpenlyst og dele med dere av våre kunnskaper. Men før vi kommer så langt, har vi en jobb å utføre. Derfor utfordrer vi dere til å bli med i skaren av lysarbeidere, og slik skal vi nok greie å få deres elskede planet opp i svingninger igjen på den mest mulig skånsomme måten!

Balanse mellom øst og vest, nord og syd FN har i mange år vært passiv tilskuer til verdensbegivenhetene, og det er gledelig at den institusjonen nå begynner å fungere slik intensjonen var den gang den ble stiftet. Men mye kan ikke endres før de nye energiene er mer integrert. Det er ikke alltid snakk om at nåværende åndelige ledere plutselig endrer tankegang. Nei, det kommer nye ledere til, ledere som har med seg den åndelige innsikten ballasten. Det gjelder ikke bare i FN, det gjelder i alle samfunnsinstitusjoner. Gradvis vil lederskapet endres, kanskje fra et autoritært styre, til et mer demokratisk styre der alle medarbeidere arbeider mot det samme målet. 

Gruppesamarbeid vil bli en viktig arbeidsform. Det vil utvikle seg videre slik at mennesker som føler seg vel tilpass sammen, vil opprette bokollektiver der de til en viss grad er selvforsynte. Idéen bak er å skape et system der man er uavhengig av penger og plastkort, men der man gir og tar ved å bytte/utveksle varer og tjenester.

Vi kan ikke gi dere oppskrift på hvordan dere skal løse deres problemer, fordi dere i dag skaper forutsetningene for morgendagens verden. Vi kan imidlertid påpeke det som er viktigst: Problemet nord/syd, miljøforurensning, korrupsjon og maktmisbruk. Ikke noe nytt for dere, men for å få bukt med disse problemene, må holdningene endres. Først blant massene, deretter oppover i samfunnshierarkiene. Det finnes fremdeles nok atomstridshoder til å ødelegge planeten flere ganger. Men Jorden står nå under Guddommelig beskyttelse - så frykt ikke! 

Det vil kreve mot av en statsleder å kvitte seg med alt som heter våpen en gang for alle. Det modigste landet i verden er det landet som står uten ett eneste våpen - uten en eneste soldat. Ingen vil an gripe et land der intet forsvar finnes, annet enn verbalt og holdningsmessig. Derfor er personer som for eksempel Gandhi, så farlige. Slike personer er verbale og samler store tilhengerskarer. Men det er vanskelig å angripe et menneske som står uten så mye som en stokk å forsvare seg med. Dere har også sett hvilket dilemma dere kan komme opp i hvis dere ruster ned, samtidig som potensielle krigsutøvere ruster opp et annet sted på kloden.

I en tid fremover vil det fortsatt være regionale konflikter, men ikke verdenskriger . Den økende tendensen vil være flernasjonale styrker som settes inn etter behov, som i Gulfkrigen. Vi vil ikke spekulere i olje og den type ting. Vi vil bare konstatere at det er den type forbrødring det er behov for, en forbrødring der man står samlet. Dere har innsett, mye takket være informasjons-teknologien, at dere lever i en global verden. Alt som skjer et annet sted i verden, angår dere også. Et land må aldri bli proteksjonistisk, eller beskytte seg mot et fellesskap. 

Vi skal ikke komme med utsagn om det europeiske fellesskapet, men det er allerede klart at Europa må forenes. Europa er en del av et større nettverk. Mennesker som naturlig hører sammen, bør forenes. Ikke slik at det dannes blokker som står mot hverandre, men blokker som samarbeider med hverandre. Mangt vil bli endret også i sentrale institusjoner etter hvert som de nye energiene forankres og lederskapet endres.

Deres land og hele Skandinavia er et spesielt område. Dere har et humanistisk og demokratisk levesett som er unikt. Den åndelige utviklingen vil stå sentralt i Skandinavia, og være en naturlig etterfølger for deres humanistiske tankegang. Det er mange åndelig modne mennesker som er inkarnert og bosatt i Norden - store sjeler, som vil gjøre seg bemerket i årene som kommer. Dere kan ikke fortsette stort lenger med å tenke velferd og fremgang for verden uten å ta det åndelige med i betraktningen.

 Når dere åpner opp for den ikke-fysiske delen av dere, og oppretter kontakt med deres Høyere Selv, deres veiledere og andre samarbeidspartnere, vil hele deres tilværelse bli snudd opp ned. Dere vil se deres utvikling og hele verdens utvikling med nye øyne og se sammenhengene og helheten. Dere kan ikke utvikle dere videre materielt samtidig som de eksistensielle spørsmålene blir mer og mer påtrengende.

Når dere begynner den åndelige vandringen, vil dere se hvor avlegs kriger er, og hvor avskyelig korrupsjon og undertrykkelse er. Og dere vil begynne å tenke over hvordan dere kan endre verdenssituasjonen. Egentlig er det jo så enkelt at ingen kriger kan utkjempes der hvor ingen soldater finnes! Hvis dere blir gitt tid nok, vil krigen som maktmiddel utspille sin rolle stille og rolig. Men så lenge det er så store forskjeller mellom land som det er i dag, vil regionale konflikter høre til dagens orden. Gammelt fiendskap må opp til overflaten før det kan viskes ut. 

Det vil kreve mot av statsledere å redusere de militære styrkene til et nullpunkt, samtidig som det utkjempes kriger i andre deler av verden. En gradvis nedrustning er vel det mest aktuelle. Vi forsvarer ikke krig, men slik dere har valgt å utvikle dere, ser vi at dere også er nødt til å ta konsekvensene av deres valg - på godt og vondt. Der mindre kriger enda raser har de en nødvendig funksjon for de som skjebnemessig rammes av denne.

Vi ber dere om å fokusere på lyset som er på vei inn overalt, i alle land. Det er det beste middelet til å endre holdninger, slik at krig blir en umoderne form for kommunikasjon, og dere kan i stedet begynne et fruktbart samarbeid med deres medmennesker i alle deler av verden. Vi - fra vår side - vil følge med i ethvert skritt dere tar. Hvorfor kan ikke vi komme og direkte hjelpe til, spør dere. Vi, som dere, er underlagt de universelle lovene. Vi har ingen adgang til å gripe inn i menneskenes utvikling. Utviklingen på Jorden er underlagt menneskets frie vilje. 

Vi ville ha grepet inn i en atomkonflikt, fordi en slik forurensning ikke bare ville angå deres planet, men gi ringvirkninger langt utover i solsystemet. En atomsprengning ville være i konflikt med de universelle lovene. Men dere skal ikke lenger fokusere på den type ulykker. Slik situasjonen har utviklet seg, er det ikke lenger behov for ulykker av en slik art. Men dere ville i så fall ikke vært den første planeten som utryddet seg selv.Blant dere lever etterkommere etter dem som direkte var med på å utrydde sin planet, og som søkte tilflukt hos dere.

Vi kunne godt ha kommet inn med en millionsterk armada av lysskip, men vi har ingenting - absolutt ingenting - å tjene på en slik inngripen. Vår oppgave er å bistå på andre måter, for eksempel i form av informasjonsformidling. Det er mange rundt omkring på Jorden som har en åpen kontakt med andre verdener. Dere ville bli overrasket hvis dere visste hvor mange såkalte "rom-mennesker" det finnes midt i blant dere! Gjennom reinkarnasjons-prinsippet har det faktisk i mange år foregått en skjult "invasjon" fra verdensrommet! Og slik blir lyskanaler integrert naturlig inn på denne klode.

 

link til neste del