RELATERTE
FENOMEN
  RELATED
PHENOMENA


Is- og snøsirkler
i Norge og internasjonalt
Ice and snow circles
in Norway and internationally

Sirkler i trær
og ville planter
Circles in trees
and wild plants

Sandsirkler
Sand circles

Soppringer
Mushroom rings

Andre sirkelfenomener..
Other circular phenomena.


©
Norsk Kornsirkelgruppe  
© Norwegian Crop Circle Group